Strona głównaAktualnościZabytki w Dzierżoniowie odzyskują dawną świetność

Zabytki w Dzierżoniowie odzyskują dawną świetność

Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą otrzymać dofinansowanie do remontów prowadzonych w zabytkowych budynkach. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dotacje będą przyznawane w ramach pomocy de minimis.

Właściciele lub wspólnoty mieszkaniowe na remont zabytkowych budynków mogą otrzymać do 50%, w szczególnych przypadkach nawet do 100% kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Wnioski na zadania realizowane w przyszłym roku można składać do końca września 2014 r.

Jakie kryteria muszą być spełnione? Położony w Dzierżoniowie budynek musi być wpisany do rejestru zabytków. Musi też posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać m.in decyzję o wpisie do rejestru zabytków, dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku, pozwolenie na przeprowadzenie prac, ich harmonogram i kosztorys.

Od tego roku ubiegający się o dotację muszą skonsultować prace projektowe i techniczne z wyznaczonym przez burmistrza członkiem zespołu ds. rewitalizacji Dzierżoniowa, którego opinię należy dołączyć do składanego wniosku. Reprezentantem burmistrza w tej sprawie jest dyrektor Muzeum Miejskiego Henryk Smolny, z wykształcenia konserwator dóbr kultury.

Może on uczestniczyć w każdym etapie przygotowania wniosku, realizacji i odbioru inwestycji oraz przedstawić Zespołowi ds. rewitalizacji swoje spostrzeżenia w sprawozdaniu częściowym lub końcowym. Negatywna opinia może skutkować niewypłaceniem dotacji.

Szczegółowych informacji nt. dotacji udziela Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta pod nr tel. 74 645 08 65.

Szczegóły udzielenia dotacji reguluje uchwała rady miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dotacje są udzielane na prace, które zostaną wykonane w roku jej przyznania. W minionym roku Dzierżoniów dofinansował remonty zabytków kwotą 281.605 zł.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl