Strona głównaAktualnościWałbrzych park w Rusinowej uzyska nowy blask

Wałbrzych park w Rusinowej uzyska nowy blask

Władze miasta Wałbrzycha rozpoczynają procedurę rewitalizacji parku w Rusinowej, o powierzchni 26,6 ha. Ma ona na celu przywrócenie walorów estetyczno – krajobrazowych terenu, a także stworzenie przyjaznego i bezpiecznego terenu rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin.

W ramach zagospodarowania terenu planuje się uporządkowanie obszaru, zagospodarowanie drzewostanu, budowę i modernizację ciągów pieszych, wprowadzenie elementów małej architektury, budowę oświetlenia parkowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

 Na obszarze inwestycji zaplanowano 5 stref:

1. strefę wejściową – obejmującą zachodni teren opracowania, przy skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i ul. Noworudzkiej

2. strefę rekreacyjną – obejmującą północny teren opracowania od strony ogródków działkowych

3. strefę zabawowo-sportową – obejmującą północno-wschodni teren parku (plac zabaw i siłownia zewnętrzna)

4. strefę wypoczynkowo – spacerową – obejmującą centralne wzniesienie w parku wraz z przyległymi ciągami pieszymi

5.  strefę buforową – obejmującą tereny „leśne” wyznaczone wzdłuż granicy parku.

W parku znajdą się również takie strefy jak :

Placyk romantyczny z fontanną, tor do jazdy na rolkach, miejsce na ognisko, placyk zegarowy, łąka wypoczynku rodzinnego z górka saneczkową, scena terenowa, łąka kwiatowa.

Powierzchnia parku wynosi 26,6 ha. Teren jest pagórkowaty – różnica wysokości wynosi 35m (485 – 520 m n.p.m.), środkowa część parku jest najwyższa, dochodzi do 520,04 m n.p.m. Zieleń wysoka obejmuje ok. 60% powierzchni, duże płaszczyzny trawnikowe ok.30%

Park jest przykładem stylu krajobrazowo-naturalistycznego, ze starym drzewostanem i leśnym runem. Dominują tu gatunki liściaste, ale można spotkać też grupy drzew iglastych. Wiek drzewostanu sięga 60-90 lat.

Na terenie parku znajduje się pomnik przyrody – głaz kwarcytowy (głaz narzutowy) o średnicy ok. 200-250cm, zlokalizowany na wysokości 500 m n.p.m. na rozstaju dróg w południowej części parku.

W ramach realizacji zadania planuje się przede wszystkim:

1. wytyczenie i budowę/modernizację ciągów pieszych, po przez budowę ciągów pieszo-rowerowych

2. budowę oświetlenia parkowego, – 66szt

3. montaż elementów małej architektury, ławka parkowa – 35szt, kosz na odpadki – 24szt, tablica informacyjna – 3szt, kamień z tabliczkami informacyjnymi – 3szt

4. renowacja mostku

5. zagospodarowanie drzewostanu,

6. zagospodarowanie terenów zielonych – nasadzenia drzew, krzewów, roślinności okrywowej, przygotowanie trawników oraz łąk kwietnych

Wykonawcy mają czas na złożenie ofert na wykonanie prac do  2018-03-05,

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl