Strona głównaAktualnościUwaga konkurs „BURZA W WASZYM KADRZE’’

Uwaga konkurs „BURZA W WASZYM KADRZE’’

W imieniu naszego zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Skywarn Polska’’ Polscy Łowcy Burz. Zapraszamy mieszkańców Sudetów do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym.

Jeśli posiadasz w swoich zbiorach zdjęcie przedstawiające burzę i chcesz się nim podzielić ze wszystkimi, oznacza to że ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Każda zainteresowana osoba powinna wysłać maksymalnie 2 fotografie zgodne z tematyką konkursu na: konkurslowcyburz@gmail.com Swoje prace prosimy wysyłać do 27.04.2014 r.

Nagrodą dla każdych z 4 wybranych osób będzie bardzo ciekawa książka pt. „ Łowca Burz”. Jak sam tytuł wskazuje, pozycja ta obowiązkowo powinna znaleźć się w ręce prawdziwego pasjonata burz.

Książka Reeda Timmera, „ Łowca Burz.’’ zawiera dokładny i ciekawy opis pościgów za burzami i wszystkie związane z tym przeżycia. Przeznaczona jest głównie dla osób, które mieszkają w rejonach naszego kraju, gdzie gwałtowne burze zdarzają się często, gdyż dzięki tej książce można się wiele dowiedzieć, np. co może wskazywać na nadejście tornada, szkwału, gradobicia. Dodatkowo na końcu książki znajduje się warty uwagi słownik pojęć. Premiera książki odbędzie się 17 kwietnia, jednak można już ją nabyć od 7 kwietnia. Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,4508,Lowca-burz

Udział w konkursie oznacza akceptacje Regulaminu oraz przekazanie praw autorskich do upubliczniania i rozpowszechniania przesłanych prac na rzecz Stowarzyszenia Skywarn Polska. Zdjęcia, które nie będą spełniać wymogów Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.

Polscy Łowcy Burz Konkurs Sudety

Więcej informacji na stronie: http://lowcyburz.pl/

REGULAMIN konkursu „BURZA W WASZYM KADRZE’’

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie zwykłe „Skywarn Polska’’ z siedzibą w Warszawie

2. Uczestnicy

Konkurs fotograficzny organizowany przez stowarzyszenie zwykłe Skywarn Polska, skierowany jest do wszystkich osób zamieszkałych w Polsce niebędących oficjalnymi członkami wymienionego stowarzyszenia.

3. Warunki przystąpienia do konkursu:

a. Konkurs trwa od 15.04.2014 r do 27.04.2014 r
b. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 2 zdjęć własnego autorstwa na adres mailowy:konkurslowcyburz@gmail.com
c. Przesłane zdjęcia muszą przedstawiać: wyładowania atmosferyczne lub chmury burzowe.
d. Przesłane zdjęcia powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż: 2048×1536 pikseli. Zdjęcia dodatkowo muszą być dobrej jakości i nie mogą posiadać nadmiernej ilości szumu.
e. Każdy uczestnik wysyłając zdjęcia na konkurs musi napisać że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w toku czynności konkursowych.
f. zdjęcia należy krótko opisać (data, miejsce wykonania zdjęcia, podpis autora).

4. Zasady i rozstrzygnięcie konkursu

Z pośród nadesłanych zdjęć zostaną wybrane 4 osoby, które zostaną nagrodzone. Wybór zdjęć będzie wyborem subiektywnym członków stowarzyszenia Skywarn Polska powołanych w tym celu.
Wyniki zostaną ogłoszone na portalu lowcyburz.pl w terminie 14 dni od ostatniego dnia trwania konkursu.
Od wyboru dokonanego przez wybranych członków stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie lub reklamacja.

5. Nagrody

W konkursie zostaną przyznane 4 nagrody główne w postaci książki „ Łowca Burz.’’
O sposobach odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
W przypadku braku odpowiedzi lub zrezygnowaniu z nagrody przez zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innej osobie.

6. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:
1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;

2) wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

3) używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

7. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl