Strona głównaAktualnościNadchodzące zadania inwestycyjne w Strzegomiu

Nadchodzące zadania inwestycyjne w Strzegomiu

Nowe zadania inwestycyjne, zaplanowane przez Burmistrza i Radę Miejską w Strzegomiu uwarunkowały podjęcie stosownych uchwał podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dn. 11 marca 2014 r., przeprowadzonej pod przewodnictwem Marii Michalec, zastępcy przewodniczącego.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom i udzielenie pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2919 D w Olszanach, to dwie ważne uchwały zaplanowane w porządku obrad. Wiążą się one z zatwierdzeniem zmian w dochodach, jak i wydatkach budżetowych, które po stronie planowanych dochodów uległy zwiększeniu o kwotę 660 340, zaś po stronie wydatków – zwiększenie wyniosło 550 400 zł.

Zadań wprowadzonych do budżetu było wiele. Przebudowa drogi prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie zamknie się w kwocie 200 000 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany na odcinku 1,89 km wyniesie 220 000 zł, na przebudowę ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych przeznaczono 130 000 zł.

044-01

Planuje się także opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu, którą szacuje się na 6 000 zł. Nowy wygląd zyskają alejki na skwerze przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu, na remont których przeznaczono kwotę 45 000 zł, a przy ul. Św. Jadwigi koszt remontu alejek wyniesie 20 000 zł. Również w planie przewidziane są remonty chodników przy ul. Klonowej w Strzegomiu na kwotę 60 000 zł oraz remont chodnika w Kostrzy – 60 000 zł.

Sukcesywnie wykonywane są remonty dróg. Na remont drogi gminnej nr 110797D, tj. ul. Sosnowej w Strzegomiu przeznaczono kwotę 394 400 zł, na remont ul. Promenady w Strzegomiu – kwotę 34 000 zł i taką samą kwotę na remont drogi przy Bazylice w Strzegomiu. W planach jest także remont schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu, na który przeznacza się 16 000 zł.

Budownictwo mieszkaniowe jest oczkiem w głowie radnych, dlatego kwotę 130 000 zł przeznaczono na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu. Renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej pochłonie ok. 48 100 zł. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na dalsze prace remontowe, podnoszące standard świetlic wiejskich w Międzyrzeczu, Modlęcinie, Granicy i Kostrzy, na którą także zaplanowano środki finansowe.

044-26

Radni przegłosowali jednogłośnie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany” na odcinku 1,89 km. Pomoc finansowa, udzielona będzie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok w wysokości 220 000,00, co stanowi 20 % udziału gminy. Droga powiatowa nr 2919D w miejscowości Olszany jest w złym stanie technicznym, dlatego zadanie obejmie przebudowę jezdni na długości 1,890 km, odtworzenie odwodnienia, w tym: oczyszczenie rowów przydrożnych, naprawę i wyczyszczenie zamulonej kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod koroną drogi, ścinkę i uzupełnienie poboczy, jak i remont płyty pomostowej mostu. Ze względu na znaczne koszty planowanego przedsięwzięcia zasadnym jest udzielenie przez Gminę Strzegom na jego realizację pomocy finansowej w wysokości 20% realizowanej inwestycji.

Źródło: UM Strzegom

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl