Strona głównaAktualnościMiliony na ochronę przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym

Miliony na ochronę przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym

W ciągu czterech lat Karkonoski Park Narodowy wydał 5 264 511,17 złotych na remonty szlaków, oczyszczanie skał z graffiti i sprzątanie terenów chronionych przy najczęściej odwiedzanych szlakach.

Podczas 4 lat realizacji projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III” finansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-296/10-00) wyremontowanych zostało niemal 10 km szlaków turystycznych, oczyszczone zostały przyległe do remontowanych szlaków ekosystemy i grupy skalne, w sumie około 190 ha. Przy szlakach pojawiło się 1750 metrów barier i grodzeń dzikich przejść. W rejonie Drogi Jubileuszowej, na powierzchni 1,2 ha zostały usunięte rośliny synatropijne.

Powstały projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PLB 020007 Karkonosze, PLH 020006 Karkonosze, PLH 020044 Stawy Sobieszowskie). Został też przeprowadzony monitoring efektów zabiegów ochronnych wykonywanych w ramach projektu.

prace remontowe - Chojnik

Wartość dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 474 834,24 złotych. Projekt był również współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było ograniczenie i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania intensywnego ruchu turystycznego na siedliska systemu Natura 2000 i związane z nimi gatunki roślin i zwierząt poprzez:

  • zahamowanie erozji i odtworzenie pierwotnych stosunków wodnych na zagrożonych fragmentach siedlisk objętych projektem;
  • wyeliminowanie gatunków obcych i ograniczenie możliwości wprowadzania gatunków obcych (inwazyjnych, synantropijnych);
  • oczyszczenie ekosystemów z obcych elementów;
  • zwiększenie świadomości gości Parku w zakresie ochrony przyrody;
  • ograniczanie wpływu antropopresji na siedliska i gatunki objęte projektem;
  • opracowanie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie zadań umożliwiła osiągnięcie następujących efektów ekologicznych:

odtworzenie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w bezpośrednim otoczeniu modernizowanych szlaków;

  • zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, w szczególności gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (Natura 2000, gatunki prawnie chronione, endemity, relikty polodowcowe, gatunki o wysokiej randze regionalnej) wraz z ich siedliskami;
  • ograniczenie procesów erozyjnych oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych;
  • zwiększenie areału powierzchniowego zajmowanego przez zagrożone siedliska oraz właściwe dla nich gatunki fauny i flory;
  • podniesienie bezpieczeństwa i kultury zwiedzania, podniesienie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie na potrzeby ochrony.

remont szlaku czerwonego na Śnieżkę

KPN

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl