Strona głównaFotografia NiezależnaKonkurs Fotograficzny z okazji Dni Goethego w Bagieńcu

Konkurs Fotograficzny z okazji Dni Goethego w Bagieńcu

Świdnicka Fotografia Niezależna w związku ze zbliżającymi się Dniami Goethego w Bagieńcu przygotowała konkurs fotograficzny, którego tematem przewodnim jest postać Johanna Wolfganga von Goethego.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Fotograficzny organizowany przez Świdnicką Fotografię Niezależną, zwanej dalej Organizatorem.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. Młodzież do lat 18 może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców ( pisemna deklaracja rodzica ).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach poświęconych odrębnym tematom:
1) romantycznie
2) cierpienie
3) burza i napór

– Uczestnik może może przysłać tylko po jednym zdjęciu z trzech tematów.
– Prace należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania oraz tematem.
– Prace należy nadesłać mailowo na adres w konkursswidnica@wp.pl nieprzekraczalnym czasie do 16.06.2014 do godziny 23.59.

Organizator przewiduje Grand Prix w każdej z kategorii oraz Grand Prix na najlepsze zdjęcie wybrane na wernisażu.
Przewidywane atrakcyjne nagrody

Uwagi końcowe

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania
na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i
reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;
c) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się stosować do jego postanowień;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2.Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby fotografii.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursswidnica@wp.pl

dni_goethego_konkurs

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl