Strona głównaAktualnościJedlina Zdrój ogłasza konkurs na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny

Jedlina Zdrój ogłasza konkurs na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje się w obrębie Active Jedlina (kompleksu  sportowo-rekreacyjnego) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

– zbiornikiem wodnym,

– boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną,

– boiskiem sportowym do gry w petanque,

– parkingiem i toaletami,

– Parkiem Aktywności „Czarodziejska Góra” (z całorocznym torem saneczkowym i parkiem linowym z wieloma atrakcjami).

Powyższy teren sąsiaduje z drogą wojewódzką.

2. Powierzchnia terenu dzierżawy: 70m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Warunki dzierżawy.

a) okres dzierżawy od 01.04.2018 r.

b) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi:  (stawka za 1m2 –  3,29zł/1 m2)

tj. 70 m2 x 3,29 zł = 230,30zł netto miesięcznie (słownie: dwieście trzydzieści złotych 30/100 netto miesięcznie)

Do powyższej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz za zużyte media.

Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój określony jest jako teren usług, sportu i rekreacji.

c) wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego :

– prowadzenie działalności gastronomicznej w sposób spełniający wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności,

d) dzierżawca nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas imprez odbywających się na Active Jedlina (kompleksie sportowo-rekreacyjnym) w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

4.Dostęp do mediów :

a) prąd – jest

b) woda – jest

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa punktu gastronomicznego przy Active Jedlina, ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju ”.  Oferty złożone w nie zamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.

6. Oferta winna zawierać :

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot

b) oferowany czynsz netto za miesiąc prowadzenia działalności, nie mniejszy niż w pkt. 3 b)

c) sposób zagospodarowania terenu,

d) ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję ofertową.

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert:  15 marca 2018 r. do godz. 15:30.

Miejsce składania ofert:  Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, sekretariat pok. nr 8.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2018 r. przy udziale Komisji Centrum Kultury,  w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,  pokój nr 11.

8. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny ofert będzie miesięczny czynsz netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę  za czynsz dzierżawy. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy, Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

9. Uwagi dodatkowe:

a) konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.

b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.

c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Centrum Kultury może wybrać kolejną ofertę.

d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Centrum Kultury  może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl